Z czym do notariusza

notariuszSporządzanie umów cywilno-prawnych, w szczególności dotyczących przenoszenia praw do nieruchomości, wiąże się zazwyczaj z koniecznością wizyty u notariusza. Osobom wykonującym ten zawód powierzone zostały specjalne uprawnienia związane z obszarem prawa. Co więcej przysługuje im status osób zaufania publicznego, a do tego ochrona prawna taka sama jak w przypadku funkcjonariuszy publicznych. Takie usytuowanie zawodu notariusza wynika przede wszystkim z rangi, jaką mają wykonywane przez nie zadania.

Najczęściej sporządzane akty notarialne dotyczą własności nieruchomości, a ściślej mówiąc zmiany ich właściciela – w drodze kupna/sprzedaży, zamiany, bądź też darowizny. Mimo, że tego typu transakcje są powszechne, wciąż jednak mało osób wie, jak należy się do nich przygotować i co należy ze sobą zabrać do notariusza. Przyjrzyjmy się więc bliżej całej związanej z tym procedurze na przykładzie umowy darowizny nieruchomości gruntowej, zawieranej pomiędzy rodzicami i ich dzieckiem.

Zestaw wymaganych do przedłożenia notariuszowi dokumentów jest w takich przypadkach dość szeroki. Przede wszystkim potrzebny będzie wypis z rejestru gruntów starostwa powiatowego, a także odpis zwykły z księgi wieczystej. Ponadto niezbędne będzie zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu. Wymagane są także dane osobowe uczestników aktu, tj. imiona i nazwiska wraz z imionami rodziców, dane adresowe, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. W praktyce oznacza to konieczność zabrania ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku osób darujących nieruchomość należy za sobą zabrać także dokument stwierdzający nabycie własności nieruchomości (akt kupna, akt darowizny lub postanowienie sądowe o nabyciu spadku). Warto także pamiętać o zabraniu ze sobą pieniędzy na uiszczenie opłat związanych z zawarciem aktu.

Podobny zestaw informacji i dokumentów należy zabrać ze sobą także w przypadku innych aktów notarialnych. Konkretne wymagane dokumenty mogą się jednakże zmieniać w zależności od przedmiotu zawieranego aktu i charakterystyki władania nim.

Komentowanie jest wyłączone.